Projekt UE

 

 

BALTICON S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, realizuje projekt nr POIS.03.02.00-00-0051/18 pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”. Projekt jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

 

Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0051/18-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 21.12.2018 r.
Termin realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.10.2021 r.
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 27 717 609,60 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 22 523 400,00 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania ze środków UE: 11 261 700,00 PLN

 

 

Cel projektu:

Głównym celem realizacji projektu jest budowa terminalu intermodalnego w Gdańsku zlokalizowanego w sieci TEN-T

 

Zakres projektu:

   Projekt zakłada m.in.: budowę terminalu intermodalnego (ok. 6 ha), wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej, infrastruktury energetycznej i oświetleniowej oraz zakup specjalistyczych urządzeń niezbędnych do obsługi terminalu.

 

Główne zadania realizowane w ramach kosztów kwalifikowalnych:

Budowa placu składowo – przeładunkowego wraz z budową sieci i przyłączy,

Zakup urządzeń do obsługi terminalu,

Usługa nadzoru nad robotami budowlanymi,

Usługa zarządzania projektem (w tym wdrażanie i rozliczanie projektu),

Działania informacyjno-promocyjne.

 

Zgłaszanie nieprawidłowości:

   Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

 

– etyczny,

– jawny,

– przejrzysty.

 

 

   W związku z powyższym stworzone zostało narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Poniżej wskazujemy link do zgłaszania nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko

 

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/